Disclaimer

1. Deze verklaring informeert u over de doeleinden waarvoor Mobiwallet uw persoonsgegevens verwerkt, de omstandigheden waaronder zij worden verkregen en het gebruik dat er van wordt gemaakt.

2. Gegevens die herleidbaar zijn tot uw persoon zullen altijd specifiek aan u worden gevraagd en alleen in strikte overeenstemming met de in Nederland toepasselijke privacy wet- en regelgeving worden verwerkt. Daarnaast zullen wij en de door ons daartoe ingeschakelde derden tijdens uw bezoek aan de website verkeersgegevens verwerken, doch uitsluitend voor zover dat vanuit technisch oogpunt noodzakelijk is.

3. Op onze website worden diensten en producten aangeboden. Indien u daartoe een aanvraag doet, kan Mobiwallet u verzoeken ter zake persoonsgegevens te verstrekken. Deze persoonsgegevens worden door ons verwerkt.

4. Indien u zich bij ons registreert, kunnen wij de door u opgegeven informatie gebruiken om commerciële boodschappen specifiek op u te richten. Indien u uw e-mailadres aan ons heeft verstrekt, kunnen wij informeren over aanbiedingen ter zake van producten en diensten aangeboden door en via Mobiwallet en met haar verbonden entiteiten, tenzij u daartegen bezwaar maakt via e-mail. De registratie zal dan ten aanzien van producten en diensten aangeboden door derden (via Mobiwallet) vervallen.

5. Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij de wet dit voorschrijft. Wij kunnen voor de technische afhandeling echter gebruik maken van diensten van derden en deze derden opdragen namens ons persoonsgegevens te verwerken.

6. Mobiwallet zal zich ervoor inspannen dat eventueel door haar ingeschakelde derden toepasselijke wet- en regelgeving zullen naleven.

7. Onze website kan "links" bevatten naar websites van onze zusterbedrijven en naar websites van derden. Deze websites kunnen een afwijkend privacybeleid hanteren. Deze verklaring heeft alleen betrekking op informatie die verzameld wordt door middel van deze website. Wij zijn niet verantwoordelijk voor de naleving van andere partijen van de privacywetgeving.

8. Wij kunnen deze verklaring van tijd tot tijd aanpassen. Elke aanpassing zal op deze pagina worden gepubliceerd. Indien het wijzigingen in wet- en regelgeving ten aanzien van privacy voor zover van belang voor deze verklaring betreft, zullen wij u daarover informeren.

9. U kunt op ieder moment besluiten om uw registratie aan te passen of te beëindigen. Dit laatste met inachtneming van 1 maand opzegtermijn. Indien daartoe een afwijkende procedure moet worden doorlopen, kunnen wij daartoe kosten in rekening brengen, waarover wij u zullen informeren. Indien u alsdan met de vergoeding van die kosten instemt, zullen wij uw gegevens in onze database wijzigen.

10. Indien u vragen of opmerkingen heeft aangaande ons privacybeleid en de manier waarop wij met persoonsgegevens omgaan, e-mail ons dan op ....